Wednesday, 15 May 2013

אודות מרכז מהות


עמותת מרכז מהות נסגרת בסוף שנת 2013, לאחר תשע שנות פעילות.
האסיפה הכללית של העמותה החליטה על צעד זה ב 6.12.2013 בשל הקושי הרב לגייס משאבים לנושא זכויות נשים, אתגר עימו התמודדנו בכל שנות קיומנו ועמו מתמודדים ארגונים רבים.
לכבוד היה לנו להיות שותפות לעשייה מבורכת ולקחת חלק בשינוי מצבן ומעמדן הכלכלי והתעסוקתי של נשים. אנו גאות על מחויבותנו ותרומתנו לקידום נשים מבוגרות בתעסוקה; לפיתוח ידע חיוני בנושא נשים גיל ותעסוקה; לקידום הערכות לפרישה ולפנסיה הוגנות לנשים; למאבק באפליה על רקע גיל ומגדר בתעסוקה; לקידום הכשרות מקצועיות; לסולידאריות במאבקים למען שוויון מגדרי; ולקידומן של קבוצות מודרות ומופלות בחברה הישראלית.
ברצוננו להודות לכל אחת ואחד על השותפות, על האכפתיות ועל התמיכה, שתמיד תהיינה שמורות בליבנו.

אנו מתמודדות עם מהלך קשה ועצוב של סגירת העמותה אותה הקמנו וקידמנו בהתלהבות רבה. אך השאיפה לחברה צודקת ושוויונית יותר, לא נבלמת עם סגירת מרכז מהות. אנו מאמינות ובטוחות כי תמשיכו לעמוד לצידן של נשים וקבוצות מוחלשות בחברה, ולצעוד יחד עימן במסע הארוך למען עתיד של חיים בביטחון וברווחה. המסע הזה הוא המסע של כולנו.

***

מרכז מהות - עמותה פמיניסטית המחויבת לקידום מצבן הכלכלי-תעסוקתי של נשים בגיל המבוגר - גיל 45 פלוס. העמותה מקדמת ערכים של צדק בשוק תעסוקה ומעודדת גישה של שוויון הזדמנויות וחופש מאפליה ומחסמים נוספים על רקע גיל ומגדר, לצד מתן אפשרות למחיה מכבדת וברת קיימא עבור מגוון אוכלוסיות. פעילות המרכז משלבת קידום מדיניות ביחד עם עבודת שטח: תכניות לשינוי חברתי בתעסוקה; היערכות לקראת פרישה וביסוס בטחון כלכלי לאחר פרישה; העלאת מודעות לחשיבות וליתרונות של תעסוקה בגיל המבוגר; מאבק באפליה על רקע גיל(אייג'יזם), פיתוח הכשרה מקצועית במטרה לאפשר התפתחות בתעסוקה; היערכות שוק התעסוקה לעליה בתוחלת החיים; תכניות סיוע לנשים מעוטות הכנסה המתמקדות בהעצמה, הכשרה והשמה. למרכז מהות ידע ייחודי וחיוני בנושא גיל, מגדר ותעסוקה.